STANDARDVILKÅR FOR FOTOGRAFERINGEN


Anbefalt av Norges fotografforbund

Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

 

1.Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas i de fleste tilfeller av fotografen. Ved portrettoppdrag kan kunde selv velge bilder.2.Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.


3.Bildene kan benyttes til avtalt formål. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bilden kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.


4.Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.


5.Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens paragraf43 a og paragraf 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr. 2.500,- eks mva.


6.Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstatning tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100%


7.Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet, herunder tillatelser til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.


8.Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.


9.Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.


10. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, men mindre noe annet er avtalt


11.Evt. tvister vedrørende oppdraget, skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.


Annet

Jeg forbeholder meg retten til å bruke bildene i markedsføring dersom annet ikke er avtalt.